Organizační řád

Organizační řád klubu Dámy české myslivosti Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.

 

I. Název a sídlo

 

 1. Název klubu: Dámy české myslivosti Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. (dále jen „Klub“).
 2. Sídlo: Jungmannova 25, 115 25, Praha 1.
 3. Klub je zřízen v souladu s ustanovením § 9 Stanov Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. (dále jen „ČMMJ“).    
 4. Klub registruje sekretariát ČMMJ.
 5. Klub je organizační složkou ČMMJ (bez právní subjektivity).
 6. Klub má působnost na území ČR.

 

II. Poslání Klubu

 

 1. Posláním Klubu je zejména vytvoření podmínek ženám, členkám ČMMJ, z.s., pro sdružení k vlastní klubové činnosti zaměřené k plnění poslání klubu podle tohoto organizačního řádu:

 

 1. Propagace členství v ČMMJ mezi nečlenkami ČMMJ.
 2. Popularizace práce žen, členek ČMMJ, činných ve všech úsecích myslivosti směrem k myslivecké i nemyslivecké veřejnosti v médiích i mimo ně.
 3. Pořádání vlastních ženských akcí pro myslivce i nemysliveckou veřejnost.
 4. Organizování vzdělávacích i jiných akcí zaměřených na myslivost pro členky Klubu.
 5. Prohlubování spolupráce s mezinárodními i tuzemskými ženskými mysliveckými organizacemi.

 

 

III. Hospodaření Klubu

 

 1. Klub hospodaří podle rozpočtu schváleného ČMMJ, v němž účtuje odděleně.

 

 1. Klub nemá účet u banky, veškeré příjmy a výdaje probíhají přes bankovní účet ČMMJ.

 

 1. Hotovostní operace procházejí pokladnou. Klub je povinen uzavřít smlouvu o hmotné odpovědnosti s osobou, která přijímá a vydává hotovostní finanční prostředky. Klub je nejpozději k 31.12. kalendářního roku povinen  provést vyúčtování hotovostních prostředků. Sponzorské a jiné smlouvy není Klub oprávněn uzavírat, jsou platné, jen pokud byly podepsány osobou jednající za ČMMJ podle stanov ČMMJ.

 

 

IV. Členství v Klubu

 

 1. Vznik členství v Klubu.        

                                                                  

 1. Členem Klubu se může stát osoba, která je členem ČMMJ. Pokud ještě není členem ČMMJ, může být přijat za člena Klubem, tomu pak platí jak členský příspěvek ČMMJ, tak i klubový příspěvek.
 2. Písemná žádost o přijetí za člena Klubu obsahuje jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, popř. adresu k doručování, číslo členského průkazu ČMMJ a prohlášení o tom, že se seznámil s  organizačním řádem Klubu, a závazku, že ho bude dodržovat.
 3. Přihláška se podává radě Klubu, která ji projedná a rozhodne. 

 

 1. Členství v Klubu zaniká:

 

 1. zánikem členství v ČMMJ,
 2. písemným sdělením o vystoupení doručeným radě Klubu,
 3. vyloučením pro porušení povinností na základě rozhodnutí členské schůze Klubu, rady Klubu,
 4. neuhrazením ročního klubového příspěvku do 31.3. běžného roku,
 5. zánikem Klubu.

 

V. Práva a povinnosti členů Klubu

 

 1. Členové Klubu mají právo:

 

 1. zúčastňovat se členských schůzí Klubu a navrhovat body jejího programu,
 2. volit a být voleni do rady Klubu,                 
 3. zúčastňovat se akcí pořádaných Klubem a ČMMJ.  

 

 1. Zastoupení v členských právech není možné.

 

 1. Členové Klubu jsou povinni:

 

 1. dodržovat organizační řád Klubu,
 2. uhradit včas roční klubový příspěvek na zajištění klubových akcí, 
 3. zdržet se jednání, které by poškozovalo zájmy Klubu nebo ČMMJ, 
 4. spolupracovat na aktivitách pořádaných Klubem,
 5. zúčastňovat se akcí Klubu v mysliveckém oděvu vhodném pro danou akci, 
 6. plnit úkoly vyplývající z rozhodnutí členské schůze nebo rady Klubu.

 

 

VI. Orgány Klubu

 

 1. Orgány Klubu jsou členská schůze Klubu a rada Klubu.

 

 1. Pro jednání orgánů Klubu platí ustanovení stanov ČMMJ, zejména jejich § 7 a 9.

 

(= organizační zásady: jednání, zastupování, odpovědnost, volební období, návrh kandidátů, volby, svolávání, účast, neveřejnost, usnášení se schopnost, platnost hlasování, zápisy, čestnost funkcí, náhrady, odměny, odvolání, odstoupení, kooptace, odborné komise).

 

 

VII. Členská schůze Klubu

 

 1. Do působnosti členské schůze Klubu patří:

 

 1. volit sedmičlennou radu Klubu (předsedu Klubu, místopředsedu Klubu, ekonoma Klubu, pokladníka Klubu a 3 další členy rady Klubu),
 2. navrhovat a předkládat Myslivecké radě ČMMJ organizační řád Klubu a jeho změny,
 3. schvalovat zprávu o činnosti a roční výsledek hospodaření za uplynulý rok,
 4. schvalovat roční plán činnosti Klubu a rozpočet Klubu pro následující rok,
 5. schvalovat výši klubového příspěvku,
 1. rozhodovat o návrzích rady Klubu na vyloučení člena z Klubu a o odvolání proti opatřením uloženým radou Klubu za porušení členských povinností,
 2. pověřit skupinu členů výkonem kontrolní a dozorčí činnosti.

 

 

 1. Členská schůze se koná alespoň jedenkrát za kalendářní rok, a to do 15. března. Svolává se pozvánkou písemnou nebo elektronickou formou. Není-li svolána předsedou nebo místopředsedou klubu, svolá ji rada Klubu.

 

 1. Součástí jednání první členské schůze Klubu v příslušném roce je informace o aktuálním počtu členů Klubu.

 

 1. Předseda Klubu je povinen do jednoho měsíce svolat další členskou schůzi Klubu, pokud jej o to písemně požádá minimálně jedna třetina členů Klubu.

 

 1. Rada Klubu zajistí zápis z členské schůze Klubu, který nejpozději do 10ti dnů rozešle členům elektronickou poštou nebo písemně.

 

 

VIII. Rada Klubu

 

 1. Rada Klubu je výkonný orgán, který řídí činnost Klubu mezi členskými schůzemi Klubu.

 

 1. Do působnosti rady Klubu patří zejména:

 

 1. realizace náplně činnosti Klubu,
 2. vypracování plánu činnosti pro následující kalendářní rok,
 3. příprava rozpočtu a dohled nad jeho plněním,
 4. plnění usnesení členské schůze Klubu, Myslivecké rady ČMMJ a Sboru zástupců ČMMJ,
 5. přijímání nových členů Klubu, 
 6. vedení evidence členů Klubu (předseda Klubu), písemností Klubu (místopředseda Klubu) a evidence o hospodaření Klubu (ekonom Klubu),
 7. podávání informací o činnosti Klubu nejméně jedenkrát ročně v časopisu Myslivost.

 

 

 1. Předseda nebo místopředseda Klubu se účastní jednání Sboru zástupců ČMMJ s právem hlasovacím.

 

 1. Rada Klubu zasedá nejméně dvakrát ročně. Z jednání rady Klubu se vyhotovují zápisy, které jsou zasílány sekretariátu ČMMJ a archivovány.

 

 1. Rada Klubu je oprávněna činit, je-li nebezpečí z prodlení, opatření, která jinak přísluší členské schůzi, Tato opatření podléhají schválení nejbližší členské schůze.

 

 1. Funkce členů rady Klubu jsou čestné, bez nároku na odměnu. Členům rady Klubu náleží náhrady spojené s výkonem funkce, na základě odsouhlasení Radou Klubu. Rada Klubu může schválit úhradu nákladů spojených s činností Klubu i ostatním členům Klubu, případně externím fyzickým nebo právnickým osobám.

 

 

IX. Zánik Klubu

 

 1. O zrušení Klubu rozhoduje Myslivecká rada ČMMJ po předchozím projednání záměru na Sboru zástupců ČMMJ a po rozhodnutí členské schůze Klubu.

 

 1. Členská schůze Klubu zvolí člena, která zajistí výmaz Klubu z evidence klubů vedené v sekretariátu ČMMJ.

 

 

X. Závěrečná ustanovení

 

 1. Záměr založit Klub byl projednán na zasedání Sboru zástupců ČMMJ dne 9. 6. 2012.

 

 1. Návrh organizačního řádu Klubu byl projednán ustavující členskou schůzí Klubu.

 

 1. Návrh organizačního řádu Klubu projednala organizačně-právní komise ČMMJ
  dne 20. 4. 2012 a Myslivecká rada ČMMJ  jej schválila dne 8. 6. 2012 a tím dnem nabyl účinnosti.