Honitba a zvěř

myslivost game management
aklimatizovaný druh naturalized species
alej, stromořadí alley, avenue of trees
asanace sanitation
bahno sludge, silt, mud
bachyně wild sow
bažant pheasant
bažant obecný ring-necked pheasant
bažantnice pheasantry
bažantnictví, chov bažantů pheasant keeping
bažina marsh, bog
bažinatá půda bog land
běh (noha u srstnaté) leg
bekasina otavní common snipe
bekyně mniška nun moth
bílkovina protein
biologická ochrana biological control
biomasa biomass
blesk lightening
bobr beaver
bobule berry
bobuloviny berry plants
boční nálet marginal seeding
bod mrazu freezing point
boj proti škodlivému hmyzu insect control
bonitace honiteb classification of the carrying capacity of hunting grounds
bonitace půdy land evaluation
bonitní třída site class
borka rhytidome, ross
borový les pinewood
botanika botany
bourovec borový pine moth
brloh burrow
břeh bank
břemeno, náklad load
březost gravidity
býložravec herbivore
bystřina torrent
cesta road
céva, žíla trachea, vessel
cibule bulb
cizopasník, parazit parasite
čekaná still hunt
černá zvěř wild boar
černozem black soil
červenozem terra rossa
červotoč furniture beetle
české ploužení walking up
čiplenka brocket´s sister, hearse, hears, jinnock
čtrnácterák stag of 7 point antlers
danče fawn
dančí zvěř fallow deer
datel woodpecker
dědičné vlohy inherited disposition
dědičnost inheritance, heredity
degradace životního prostředí environmental degradation
deka (spárkaté) coat, skin, hide
délka života longevity
desaterák stag of 5 point antlers, 10-point stag
déšť raining
dešťovka, žížala earthworm
divočina wilderness, backwoods
divoké ptactvo wildfowl
doba hájení zvěře fence monhts, closed game season, 
doba plodnosti fruiting rotation
doba říje rutting season
dohledávka tracking (search) for wounded game
domácí druh native species
dostřelná rána finising shot, coupe de grace
dostupnost živin nutrient availability
dravec predator
dravý pták bird of prey
drobná zvěř small game
drsnost roughness
druh species
druh volně žijící zvěře wildlife species
druhová bohatost species richness
dřevokaz čárkovaný conifer amgrosia beetle
dřevokazná houba wood-destroying fungus
dřevokazný hmyz wood borer
dřevomorka domácí house fungus
dužnatý fleshy
dvanácterák stah of 6 point anthlers, 12-pointer
ekologická rovnováha ecological balance
ekologická stabilita ecological stability
ekologie krajiny landscape ecology
emise emission
eroze erosion
eroze půdy soil erosion
foliovník plastic greenhouse
fretkování ferreting
funkce lesa rule of the forest
fyzická zralost physical maturity
generace generation
háj grove
hájení zvěře preservation of game
hajný game keeper, ranger
halali death-halloo
herbicid herbidice
hlas ptáka bird-call
hlodavec rodent
hmyz instect
hmyzí škůdci instect pests
hmyzožravec insectivore
hnízdění nesting
hnízdiště breeding place
hnízdní budka nest box
hnízdo nest
hnojení fertilizaiton
hnůj manure
hodnocení bonity stanoviště site class assessment
hodnocení trofejí assessment of trophies
holá zvěř hinds and calves
holomráz black forest, hard frost
hon hunt, hunting
honcování mating of hares
honec beater
honitba hounting ground, hounting district
hornina rock
hospodář (myslivecký) game manager
hospodářská mapa management map
hospodářský les production forest
hostitel (rostlina) host plant
houba fungus
houba jedlá mushroom
housenka caterpillar
houština thicket
hrabanka litter
hrábě rake
hraboš polní common vole
hranice border
hranice lesa forest limit
hrazení bystřin torrent control
hryzec vodní water vole
humus humus
humusové půdy organic soils
hustota porostu stand density
hynutí decline
chemická ochrana chemical control
choroba disease
choroboplodnost pathogenicity
choroby zvěře game diseases
choroš polypore
chov breeding, rearing, raising, keeping
chov jelení (vysoké) zvěře red deer management
chov včel, včelařství beekeeping
chov zvěře game management
chráněná krajinná oblast protected landscape area
chráněná přírodní oblast preserved natural area
chráněné území protected region
chráněný druh protected species
chroust chafer
chrutí mating, rutting
chytání do pasti trapping
chytat catch, capture
chytat (lovit) catch
chytat (lovit) prey upon
infekce infection
insekticid insecticide
jadrné krmivo grain feed
jed poison
jednoroční zvíře yearling
jedovatost toxicity
jehličí needles
jehličnany conifers
jehličnatý les conifer forest
jehličnatý strom coniferous tree
jehněda catkin
jelen deer
jelen - silný capital stag
jelen (od osmeráka výš) stag
jelen (samec) bull
jelen samotář rogue
jelen wapiti elk
jelenec viržinský whitetail deer
jelení trus crotties
jelení zvěř red deer
jeřábek lesní hazel grouse
jestřáb lesní goshawk
jez weir
jezero lake
jezevec lesní badger
Jílovitá půda clay fraction
jinovatka white frost
kácení stromů tree felling
kachna divoká mallard
kalamita disaster
kaliště wallow
kámen stone
kamzičí růžky chamois horns
kamzík horský chamois
kančí zbraně (zuby) tusks
káně lesní buzzard
kaňkování mating, rutting
kapacita capacity
kapusta kale
karanténa quarantine
katastr cadastre
katastrální mapa cadastral map
kazatelna, posed high seat, tree stand
kelce (u jelena) eye teeth, tushes
kelka single, tail of deer
keř shrub, shrublet
kladení ok (pytláckých) snaring
kladení vajec, snůška egg laying
klást mláďata - černá litter
klást mláďata - spárkatá fawn, calve
klást mláďata - šelmy cub
klást mláďata - zajíc, králík kindle
klikoroh borový pine weevil
klima climate
klovec bill
kmen stromu stem
knoflíkář, paličkář knobber, knobbler
kňour tusker
kohout cock
kohout koroptve partridge cock
kolouch jelení calf
kolouch srnčí kid, roe kid, roecalf, fawn
komora (přezimovací) holding cover of game
komora (srdce) shoulder blade
komorování zvěře keeping of game in pens
kompost compost
kopec hill
koroptev partridge
koruna stromu crown
korunový jelen hart royal
korýtko na krmivo feed trough
kořen stromu root
kožešinová zvěř fur bearing animals
krahujec obecný sparrow hawk
krajina landscape
králičí nora rabbit hole, borrow
králík divoký wild rabbit
krev (barva) blood
krmelec, jesle feed rack
krmivo feeding
krmná dávka feed ration
kroužkování ptáků bird ringing
kruhová leč circular drive hunt
kruhový hon circular drive
kříženec hybrid
křížení crossing, hybridization, breeding
křoví brush, brushwood
křovitý shrubby
kulatina roundwood
kulturní plodina arable crop
kůra bark
kůrovec bark beetle
laň hind
latence latency
leč drive
léčivá rostlina medical plant
les wood, forest
lesní cesta forest road
lesní hospodářský plán forst management plan
lesní inženýr graduated forester
lesní půda forest soil
lesní škody forest demage
lesní školka forest nursery
lesník forester
ležící strom downtree
líhniště hatching place
líhnutí hatching
list leaf
listí foliage
listnatý strom broadleaved tree
lišče fox cube
liščí nora fox hole
lišejník lichens
liška fox
liz (solný) salt lick
lízák (jazyk) tongue
lodyha parohu beam
lokalita výskytu locality
lom quarry
lončák yearling boar, hogget
lopata (paroh) palm, shovel
los evropský moose, elk
louka meadow
loupání kůry (zvěří) bark stripping
lov hunt, hunting, shoot, shooting
lovec hunter, huntsman
lovecká chata hunting lodge, hunting hut
lovecká trofej hunting trophy
lovecký host hunting guest
lovecký chodník stalking trail
lovecký lístek game licence
lovecký průvodce stalking guide
lovecký revír hunting district
lovecký signál hunting signal
lovectví huntsmanship
lovit hunt, chase
lovit zvěř bag
lovná zvěř game animals
lovné ptactvo game birds
lovný huntable, warrantable
lovu zdar good luck
lože (zvěře) bed
lýčí (paroží) velvet
lýkohub black pine beetle
lýkožrout pine bark beetle
malá voda (nízká) low flow
mapa lesních typů type map
masožravý zoophagous
mezidruhový kříženec interspecific hybrid
migrace migration
minerální výživa mineral nutrition
mnich (jelen se shozenými parohy) nott, hummel, polled stag
množení propagation
močál marsh
mokřad wetland
morda mouth, fang
mortalita, úmrtnost mortality
most bridge
motýl butterfly
mravenec ant
mraveniště anthill
mrazu odolnost frost resistance
mšice aphids
muflon mouflon
mutace mutation
myslivec hunter
myslivecká mluva hunting terms, slang
myslivecké právo hunting rights
myslivecký zákon game law
myslivost game management, hunting
nadějný srnec promising buck
nadmořská výška altitude
nadočník bay tine, bez tine
naháňka driven game shooting
náhonec (na odchyt bažantů) trapping net
nákaza infection
nakažený infested
nálet natural seeding
napadení hmyzem insect attack
národní park national park
narušená krajina disturbed landscape
nástraha, návnada bait
nedostatek živin nutrient deficity
nehoda, úraz accident
neinfekční choroba non-infectious disease
nelovná zvěř non game wildlife
neplodnost sterility, infertility
nepravidelný desaterák uneven ten-point stag, stag of nine points
niva floodplain
nížina lowland
nora earth, burrow
norek mink
norma standard
obaleč (brouk) roller moth
obdělávání půdy soil cultivation
období páření mating season
období rojení emergence period
obecní les village forest
obeznávání zvěře tracking, slotting, spooring
objemové krmivo bulk feed, roughage
oblast region, area
obnova trace; footprints in new snow
obora game preserve
oceňování lesa forest valuation
oceňování škod demage evaluation
oceňování trofejí appreaciation of trhophies
očník brow tine, brow antler
odchyt bažantů pheasant trapping
odchyt zvěře catching of game
odkorňování barking, debarking
odlesnění deforestation
odolnost resistance
odpadky waste
odpadní voda waste water
odpuzovací prostředek repellent
ochoz zvěře track, pass, passage
ochrana protection
ochrana volně žijící zvěře wildlife protection
ochrana zvěře game protection, preservation of game
ochranné pásmo buffer zone
okus browsing
okus (zvěře) browwe, browsing
ondatra pižmová musk-rat
onemocnění dissease
opadávání listí leaf-fall
opěrák tray tine
oplocení fence
oplocenka game-proof fence
oplození fertilizaiton
orání, orba ploughing
osivo seed
osmerák eight-pointer, eight-point stag
ostruha (bažanta) spur, dagger
ostružiník blackberry
ošetření treatment
páráky (u černé) tusks
parohy antlers, head
parohy od dvanácteráka výš royal head
parůžky antlers
pařáty (dravců) claws
páření mating
pařez stub, stump
paseka clearcut area
paspárky dew claws
past trap
pastva, pasení grazing
pastvina grassland
pastvina pasture
paše browsing, feeding
pavouk spider
pekáč (lože zajíce) form
pelichání, přepeřování molting, moulting
perlení na parohu beads
pernatá zvěř feathered game, game birds, wildfowl
pero (ptačí) feather
peří, opeření plumage, feather coat
pes dog
pesticid pesticide
pěšina pathway
pícniny fodder plants, forage
pila (závod) saw mill
písek sand
pitná voda drinking water, potable water
plán odlovu zvěře shooting plan
plánovací období planning period
plemeno race, breed, strain
plevel weed
plodina, úroda crop
počasí weather
počet ulovené zvěře (ročně) sportsman toll
podnebí climate
pohlaví sex
pohlavní stádium sexual stage
pole field
políčko pro zvěř feeding ground, crop field
polní naháňka field drive
polní zvěř field game
porucha failure
potok stream
potomstvo progeny
potrava food
povodeň flood
povolenka k lovu hunting permit
požár fire
pramen spring
prase divoké wild boar
prevence prevention
průběrný jelen cull stag
průběrný odstřel selective cull
průběrný srnec cull buck
prut (ocas psa) tail
pryskyřice resin
přebarvování zvěře mew, change of colour
přehrada dam
přemnožení hmyzu insect gradation
přenašeč chorob disease vector
přepeření moult
příbuzenská plemenitba inbreeding
příroda nature
přítok affluent
přívalový déšť rainstorm
ptačí avian
ptačí budka bird box, nest box
ptačí mládě nestling
pučnice pedicle, antler stalk
půda soil
půdni eroze soil erosion
půdní fond land resources
půdní typ soil type
pustina waste land
původ origin
pytláctví poaching
pytlák poacher
rakovina canker
rána na komoru shot on the shoulder blade
rašelina peat, turf
ráže (varlata) coddes, testicles
regenerace regeneration, recovery
rekreace ve volné přírodě outdoor recreation
rekultivace recultivation
remíz holding cover, game refuge
rez (na stromech) rust
rezervace zvěře game preserve, wildlife reserve
riziko risk, hazard
rodič parent
rodokmen pedigree
rokle ravine, gorge
rostlina plant
růže na paroží burr, coronet
rybník pond
rybolov fishing
ryj (u černé zvěře) snout
říje rut, heat
samec male
samice female
sedět na vejcích brood
sele do 6 měsíců gruntling
sele od 6ti do 12ti měsíců piglet in his first year
semenění (padání semen) seed fall
semenný rok seed year
shazovat parohy shed antlers
shozy (shozené parohy) cast antlers, casts
sika východní sika deer
skála rock
skládka dřeva u cesty roadside stack
skládka odpadků landfill
sklizeň (bukvic, žaludů…) mast
slanisko solonchak
slechy ears
slepice hen
slídění tracking, slotting, spooring
slídič tufter
sloup column
smíšený les mixed forest
smola natural resin
sníh snow
sob polární reindeer
sokol falcon
sokolnictví falconry, hawking
soukromý les private forest
soupis strom tally of trees
sourozenci full sibs
spáleniště burnt-out area
spárkatá zvěř hoofed game, cloven-hoofed game, ungulate game
spárky cleaves
spásat browse
srna roe doe, doe
srnče roe kid
srnčí zvěř roe deer
srnec roebuck
srnec - silný grea roe-buck
srnec obecný roe deer
srnec šesterák six-point roe buck
srnec vidlák roe buck with forked head, fork-horned buck
srst zvěře hair, coat
srstnatá zvěř furred game
srub log cabin
stádo herd
stanoviště site, habitat
stanoviště (biotop) zvěře game habitat
stanovištní mapa site map
státní les state forest, government forest
stav zvěře (početní) game stock, game population
stavěč (pes) pointer
stěhování ptactva migration (of birds)
stelivo bedding
stezka trail
stoják (u pernaté) leg, tarse
stonek, stéblo stalk
stopa track, trail, scent
stopa drobné zvěře trail, track
stopa vysoké zvěře scent, trail
stopařství stolmarking
stopování zvěře tracking
studna well
sud barrel
sucho drought
suk knot
sušina dry matter
svah bank, slope
svážnice slope road
světla (oči) eyes
svírák (tlama) mouth
svírka (samic) vagina
šelma carvivore
šesterák six-point roe buck
šestnácterák stag of sixteen points
šíření choroby spread of disease
šiška cone
škodlivina harmul substance
škodná zvěř vermin, predacious animals,
škodná zvěř srstnatá furred predators, furred game of prey
škody loupáním stripping demage
škody ohryzem browsing demage
škody pastvou grazing demage
škody požárem fire demage
škody sněhem snow demage
škody těžbou logging demage
škody vytloukáním paroží fraying demage
škody zvěří game demages
školka forest tree nursery
terén terrain
teritorium territory
tetřev hlušec black grain, copercaillie, wood grouse, mountain cock
tetřívek obecný black cock, black grouse
těžba felling, logging
těžko přístupný hardly accessible
tlupa (černé, jelení) herd (of wild board, of deer)
tok (tetřeva) lekking of black grain
toxicita toxicity
traktor tractor
tráva grass
trn thorn
trofej trophy
troubení jelení zvěř bugling
trus - stříkanec dravců mutes
trus černé feaces, fewmet
trus hmyzu frass
trus jelení droppings, feaces, fewmet
trus lišky billet
trus pernaté jugging, jouking
trus srnčí droppings, faeces
trus zajíce pellets, droppings
trus zvěře droppings, fewmet, fumet
třída kvality grade
typ lesa forest type
údolí valley
úhyn mortality
újeď carrion
úlomek hunter´s branch
úlovek bag, catch
únosnost load capacity, bearing capacity
úrodnost fertility
vábit zvěř decoy, call
vábnička decoy, caller, lure
vábnička na srnce roe caller
václavka obecná honey fungus
vadnutí wilting
vady dřeva wood defects
vajíčko egg cell
vánoční stromek Christmas tree
vápno lime
vařečkář sore, soar
vegetace vegetation
vegetační klid dormancy
vegetační období growing season
věková skladba age class composition
věková struktura age structure
věková třída age class
větev branch
větrná eroze wind erosion
větrník (nos) nose
větrný polom wind breakage, windfall
větrolam wind barrier, wind belt
větřit (zvěř) wind, scent
veverka squirrel
vidlák jelen fork stag, pricket, spire
vidlák srnec fork-horned buck
vichřice strom, gale
virová choroba virus disease
vitalita vitality
vláknina pulpwood
vlastnictví lesa forest ownership
vlastník lesa forest owner
vlečka (pro psa) drag, trail scent
vlhkost půdy soil moisture
vlhkost vzduchu air humidity
vliv hluku noise impact
vlk wolf
vodní eroze water erosion
vodní nádrž reservoir
vodní pernatá zvěř waterfowl
vodní rostliny hydrophytes
vodojem water reservoir
volně se pasoucí free ranging
volně žijící živočich free living animal
volně žijící živočich wildlife
volný chov zvěře game management in the open
vor raft
vrh (mláďat) litter
vrstevnice contour line
vrtulník helicopter
vřes, vřesoviště heath, heather
všežravý omnivorous
výcvik psa dressur
vyháčkovat (pernatou) draw, clean (a bird)
vyhynulý druh extinct species
výmol gully
výpraš (trus pernaté) droppings, jouking, jugging
vypuknutí choroby outbreak of a disease
výrovka hut
výřad bag, gamebag
výsada (parohu) tine, point
vysazování (zvěře do honitby) release, introduction of game
vysoká - jelení zvěř red deer, deer,
vystavování zvěře pointing
výška okusu browse line
vytloukání paroží fraying
vyvrhovat zvěř gralloch
vývržek pellet
výživa nutrition
vzácný druh rare species
vzteklina rabies
zajíc polní brown hare
záleh zvěře lair
zálomek shot branches
záplava flood
zásyp feeding hopper, feed trough
zazvěření stocking, restocking, density of game
zbraně (černé zvěře) weapons of wild boar
zbraně dravců claws of predatory birds
zdroj znečištění pollution source
zemědělská plodina farm crop
zimní opeření winter plumage
zimní spánek hibernation, winter domancy
zimní srst winter palage, winter coat
zimní stanoviště zvěře wintering place
zimní zbarvení winter colour
zimoviště wintering place
zkouška z myslivosti huntsman´s examination
značení zvěře po ráně marking of game after shot
znečištění životního prostředí environmental pollution
zoocenóza zoocenosis
zpátečník backer, bater
způsob lovu hunting method
zradidla flags, sewellings
ztráta živin nutrient loss
zvednutí zvěře rising of game
zvěř game, wildlife
zvěřina venison
žalud acorn
železa (nástrahy) steeltrap
žír (kořínky, žaludy, bukvice) mast, ground mast
životní cyklus life cycle
životnost vitality