Oborní chovy na území České republiky

17.05.2013 20:25

Ing. Jana Novotná

 

Článek pochází z roku 2008, kdy byl sestaven z materiálů shromažďovaných při vzniku bakalářské práce s názvem: Návrh optimálního uspořádání obory jako místa v krajině, autor: J. Novotná, MENDELU, 2008. Některé data jsou již zastaralá a neodpovídají současné situaci.

 

Obornictví má na území České republiky mnohasetletou tradici. V současné době ale kromě jedné monografie z roku 1976 neexistuje ucelená publikace, která by se zabývala popisem oborních chovů ČR.

Od roku 1966 každoročně Ministerstvo zemědělství zveřejňuje obecné statistické údaje zpracovávané ČSÚ. Částečně se oborními chovy zabývá publikace Tisíc let myslivosti autorů Andreska, Andresková z roku 1993, podrobněji pak časopis Svět myslivosti, v kterém v posledních letech vycházel seriál zabývající se několika jednotlivými oborami.

 

Metodika spočívala ve sbírání dat z různých zdrojů. Data byla následně upravena do tabulek a zpracována do grafů. Jako hlavní podklady byly použity tyto materiály:

 •  údaje myslivecké statistiky vydané pro Mze Českým statistickým úřadem (údaje se vyhodnocují od roku 1966)
 •  materiály získané od jednotlivých krajských úřadů ČR
 •  seriál o oborách vycházející v časopisu Svět myslivosti
 •  sborník referátů Problematika zakládání obor, pořádaný v roce 2004 v Doksech
 •  webové stránky jednotlivých obor

 

Z celkového počtu obor v ČR, tj.183 obor, je v současnosti 129 (70%) obor spravováno ve vlastní režii a 54 je pronajatých. Pouze 17 (9%) obor je řazeno jako společenstevní, 166 (91%) obor je vlastních.

Aktuálně je nejčastěji chovanou oborní zvěří daněk (138 obor). V oborách, kde je chovaná jelení zvěř (40 obor) připadá dle normovaných kmenových stavů na jeden kus jelení zvěře 6,20 ha (0,16 ks vysoké zvěře na 1 ha), v oborách kde je chován daněk to činí 3,075 ha na jeden ks daňčí zvěře (tj. 0,32 ks na 1 ha), mufloní zvěř 3,87 ha na 1 ks (tj. 0,26 ks na 1 ha), černá 7,01 ha na 1 ks (tj. 0,142 ks na 1 ha) a zvěř sičí 7,76 ha na 1 ks (tj. 0,12 ks na 1 ha).

 

    

Od roku 1966 dochází k pozvolnému nárůstu honební plochy obor v ČR, velký propad směrem dolů byl zaznamenán v roce 1991, kdy došlo k restitucím majetku a některé obory byly zrušeny. Jejich plocha však během 6 následujících let dosáhla stejné výše, jako před poklesem stavů. V roce 1966 byla plocha honebních pozemků všech obor 24185 ha, v roce 2006 44225 ha, což je nárůst honební plochy obor o 83%.

 

 

V roce 1994 bylo na území nynější ČR 66 uznaných obor, průměrná rozloha obory tehdy byla 551,46 ha. V roce 2006 to činí již 183 obor, průměrná rozloha je 241,66 ha. Početní stavy obor se zvýšily celkem o 177%, avšak průměrná rozloha obory klesla o 56,15%. To je dáno zejména nárůstem velkého množství menších obor před rokem 2001.

 

  

 

Nejmenší obora v ČR (Jezbořice) má rozlohu 1 ha, největší (Soutok) 4232 ha. Celkem 45% současných obor v ČR nevyhovuje minimální výměře obory, kterou stanovuje Zákon o myslivosti 449/2001 Sb. na 50 ha. V roce 2006 bylo 89% obor menších než 500 ha (což neodpovídá minimální výměře honitby mimo oborní pozemky).

 

 

 

Od roku 1976 došlo k velkému nárůstu normovaných stavů všech druhů spárkaté zvěře žijící v oborách. V roce 1991 byl zaznamenán velký pokles stavů zvěře, který koresponduje se stavy počtů obor v tomto roce. Normované stavy daňčí zvěře vzrostly v letech 1976 až 2006 o 151%, u jelení o 270%, mufloní o 167%. Největší vzrůst byl zaznamenán u zvěře černé (760%). U sičí zvěře jsou normované stavy uváděny až od roku 1994, od kterého jejich stav vzrostl o 279%.

 

 

Nejvíce lovenou zvěří byl v oborách ČR v roce 2006 daněk, druhou nejčastější lovenou zvěří je prase, třetí muflon, čtvrtou jelen. Odlov sičí zvěře v oborách překonal odlov zvěře srnčí. Odlov daňčí zvěře o 198% překonává odlov zvěře vysoké.

Z celkového počtu odlovu zvěře ze všech honebních pozemků ČR bylo v oborách v roce 2006 uloveno 6,76% jelení zvěře, 33,12% daňčí, 26,85% mufloní, 3,2% černé, 2,35% sičí a 61,9% ze všech jelenců. V roce 2006 bylo v oborních chovech ČR uloveno celkem 8304 ks spárkaté zvěře, tj 4,2 % z celkového počtu ulovené zvěře na honebních pozemcích mimo obory.

 

V období 1998 až 2006 byl nejvíce lovenou zvěří daněk, stav odlovených kusů daňčí zvěře v tomto období vzrostl téměř dvojnásobně, podobně jako stav odlovu u zvěře černé a vysoké. V roce 2005 nastal v odlovu těchto druhů zvěře mírný pokles, u zvěře mufloní je tento pokles minimální.

Z celkového počtu odlovu zvěře ze všech honebních pozemků ČR bylo v oborách v roce 2006 uloveno 6,76% jelení zvěře, 33,12% daňčí, 26,85% mufloní, 3,2% černé, 2,35% sičí a 61,9% ze všech jelenců.

 

Počty obor na území ČR se pozvolna zvyšují. V posledních letech jsou ovšem zakládány obory o menší honební ploše, čímž se sice zvyšuje celková rozloha, ale klesá průměrná.

V současné době neodpovídá minimální výměře obory 82 obor, což činí 45% z celkového počtu 183.

Celková honební plocha obor je k roku 2006 44225 ha to je 0,66% z celkové rozlohy honebních ploch ČR.  

 

V oborních chovech na území ČR se chovaly tyto druhy zvěře a zvířat: jelen lesní, jelen maral, jelen wapiti, daněk evropský, jelen sika, jelen dybowského, jelenec běloocasý, jelen axis, jelen vepří, jelen sambar, jelen hřivnatý, jelínek šedý, jelen milu, sob evropský, los, srnec obecný, srnec sibiřský, zubr evropský, bizon americký, kamzík horský, kozorožec horský, muflon, koza bezoárová, prase divoké, medvěd hnědý, lev a jiné velké kočkovité šelmy, liška obecná, bobr evropský, vydra říční, zajíc polní, králík divoký, opice, plameňák, pštros, krocan divoký, husy, labutě, kachny, domácí drůbež, bažanti, koroptve, křepelky, velbloudi, lamy, antilopy, koně, poníci, skot, klokani, svišti a ryby. Pravděpodobně se v oborách nacházeli i jiné druhy, zmíněné jsou ale uvedeny v použité literatuře.

 

Použitá literatura:

 1. ANDRESKA, J., ANDRESKOVÁ, E. Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, I. vydání, 1993. s. 444. ISBN 80-85618-12-5
 2. Introdukovaná spárkatá zvěř ´99,. Sborník referátů: Současná a budoucí chovatelská problematika – Dobříš, Česká lesnická společnost, 1999. 99.08.20.00.08.21
 3. KOPEČNÝ, K. Oborní chovy u státních lesů. In: Myslivost 9/1998, Státní zemědělské nakladatelství v Praze, 1998.s. 200 – 201
 4. Myslivost (ročníky 1923 – 2007)
 5. Problematika zakládání obor. Sborník referátů, Dobříš: ČLS, 2004. ISBN 80-02-01610-61 4
 6. Svět myslivosti (ročníky 2001- 2007)
 7. WOLF, R.; CHROUST, M.; KOKEŠ, O.; LOCHMAN, J. Naše obory. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1976. s. 253

 

Internetové odkazy:

https://www.csu.cz

https://www.lcr.cz

https://www.myslivost.cz

https://www.mze.cz

https://www.silvarium.cz

https://www.svetmyslivosti.silvarium.cz