Pokud Vás zajímá, jak zorganizovat procházku do přírody a co dětem sdělit, podívejte se na krátký film, který připravil Dr. Marada Do přírody s myslivcem. Myslivost není jen lov, ale především péče o krajinu, přírodu a o zvěř. Na našem uzemí má tisíciletou tradici a děti i veřejnost by ji měly chápat jako nedílnou součást našeho života.

https://www.youtube.com/watch?v=n4hOzDPrJ2Y&feature=em-share_video_user

 

Pro zájemce o práci s dětmi pořádá ČMMJ pravidelně Kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků. Více informací naleznete na webu ČMMJ.

www.cmmj.cz

konkrétně: https://www.youtube.com/watch?v=n4hOzDPrJ2Y&feature=em-share_video_user

Práce s dětmi a mládeží

 

Za použité podklady o Zlaté srnčí trofeji děkujeme manželům Vaníčkovým, kteří se práci s dětmi věnují už několik let a mají s ní bohaté zkušenosti, které předávají dalším zájemcům. Již několik let jsou členy Kulturně propagační komise ČMMJ.

 

Poděkování patří i ostatním členkám klubu, které na výrobě materiálů spolupracují - najdete je v odkazu Materiály

 

 

 

ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ - o soutěži

Zlatá srnčí trofej je tradiční, přírodovědně-myslivecká soutěž, pořádaná Českomoravskou mysliveckou jednotou z. s. (ČMMJ). Smyslem soutěže je umožnit setkání dětí s hlubším zájmem o přírodu, myslivost a její ochranu formou soutěže ověřit a porovnat své znalosti. Ze soutěže by měla vzejít i další inspirace dětí i vedoucích kolektivů k dalším druhům činností v přírodě, pro přírodu a myslivost.  

Koordinací soutěže na celostátní úrovni a pořádáním Národního kola je pověřeno ČMMJ. Na úrovni místních a okresních kol s ním však dlouhodobě spolupracuje řada pořadatelů ze spřízněných organizací a subjektů (např. ČSOP, Národní parky, DDM, školská zařízení, občanská sdružení apod.) Chtěli bychom, aby spolu vyhlašovatelem soutěže bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (soutěž zařazena v kategorii typu B).

Tradice soutěže sahá až do sedmdesátých let minulého století, kdy byla ZST soutěží kroužků Mladých přátel myslivosti a ochrany přírody při ČMS a přírodovědných oddílů v rámci Pionýrské organizace. V rámci sjednocení práce s dětmi a mládeží byly v roce 1970 stanoveny podmínky pro soutěžení jednotlivých kroužků na okresní úrovni. Od roku 1971 se stanovila pravidla pro děti soutěžících v oboru myslivosti pod názvem Zlatá srnčí trofej. V roce 1983 tehdejší ČMS obdržel od Mezinárodní myslivecké rady CIC kulturní cenu za nejlépe propracovaný systém práce s mládeží. V roce 2010 oslavila 40 let svého trvání.

 

Smysl a cíle soutěže

Hlavní cíle ZST jsou:

 • Dlouhodobé a soustavné působení na děti a mládež, které mají vztah k přírodě.
 • Prezentovat myslivost a činnost myslivců v každodenním styku s veřejností.
 • Spolupracovat s MŠ, ZŠ a SŠ, v jejich rámcově vzdělávacích programech a ve školních vzdělávacích programech je zařazena environmentální výchova, kde v oblasti vědomostí, dovedností a schopností jsou průřezová témata, jako je Vztah člověka k přírodě, začleněna do všech předmětů.
 • Umožnit vzájemné setkávání kolektivů dětí a mládeže s podobnými zájmy a zaměřením.
 • Nabídnout dětem možnost ověřit si své znalosti a motivovat je k jejich dalšímu rozvoji.
 • Umožnit dětem prezentovat veřejně své aktivity a formulovat nabyté znalosti.
 • Podpořit spolupráci dětí v rámci setkávání s jinými subjekty (ČSOP, Národní parky) a kolektivů s přírodovědným zaměřením.
 • Inspirovat děti i vedoucí kolektivů k dalším druhům činností v přírodě a pro přírodu.
 • Umožnit dětem, které prokáží největší znalosti a zájem, setkání s kvalitními lektory a odborníky.
 • Nabídnout dětem odborné exkurze do myslivecky, geograficky a ekologických zajímavých míst v oblasti obornictví, bažantnictví, odchovy vodního ptactva, stanice handicapovaných živočichů, zoo koutky a zoo zahrady, muzea, krajinářské zajímavé komplexy.
 • Nabídnout dětem kromě vlastní soutěže zajímavý a smysluplný program v přírodě během celého roku.
 • Prohlubovat zájem o přírodu, o myslivost, o jejich ochranu a rozšiřovat povědomí i o ekologickém chování člověka.

                                        

PROPOZICE

Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií:

 • kategorie A pro žáky 3. – 5. třída ZŠ včetně
 • kategorie B pro žáky 6. – 9. třída ZŠ včetně

Je organizovaná ve třech kolech:

 1. Místní kolo – probíhá v kroužcích, ve školách nebo v DDM, obsahuje krátký vědomostní test a praktickou poznávací stezku s mysliveckými a botanickými exponáty.
 2. Okresní kolo – pořádá Okresní myslivecký spolek (OMS) ve spolupráci se ZŠ. DDM a ostatními přírodovědnými organizacemi. Je otevřena pro všechny zájemce o myslivost a ochranu přírody. Obsahuje vědomostní test a praktickou poznávací stezku v přírodě s mysliveckými a botanickými exponáty (předměty praktické myslivosti, pobytové stopy zvěře, stromy, keře a byliny). Vítěz okresního kola postupuje do národního kola.
 3. Národní kolo – je vyvrcholením soutěže a postupuje do něj z každého OMSu vítěz okresního kola. Automaticky do něj postupují soutěžící umístěni na prvních třech místech v předešlém ročníku. Národní kolo je otevřené pro všechny zájemce o myslivost a ochranu přírody. Probíhá formou 14 ti denního soustředění pro každou kategorii zvlášť, jehož náplní jsou vycházky do přírody spojené s praktickou výukou myslivosti a ochrany přírody, dílčí praktické soutěže, sportovní a společenské aktivity, zábavné a sociální hry, testy zručnosti, kvízy a základy tábornictví. Setkání s kvalitními lektory a odborníky. O vítězi rozhoduje náročný teoretický test a praktická poznávací stezka.

Harmonogram soutěže:

 • Místní kola      duben – květen
 • Okresní kolo   duben – květen
 • Národní kolo   červenec – srpen

Hodnocení soutěže

Celkové hodnocení je součtem bodů za část teoretickou (zkušební test) a praktickou (terénní poznávací stezky). Platí pro všechny kola soutěže. Rozhodující je počet bodů z praktické části, který v případě rovnosti celkových bodů určuje lepší umístění. Znalosti jsou posuzovány pro obě kategorie v těchto oblastech: myslivecká výchova, myslivecká zoologie, péče o zvěř, lovectví a střelectví, myslivecká kynologie, botanika a ochrana životního prostředí, základy pobytu v přírodě a zdravotní první pomoci. Výsledky dílčích soutěží, turnajů a kvízů se do hodnocení ZST nezapočítávají.