Organizační řád

Organizační řád klubu

DÁMY ČESKÉ MYSLIVOSTI ČMMJ

 

I. Název a sídlo

1.      Název klubu: Dámy české myslivosti ČMMJ (dále jen klub).

2.      Sídlo: 141 00 Praha 4, Lešanská 1176/2a.

3.      Klub je zřízen podle Stanov Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. (dále jen „ČMMJ“) a těmito Stanovami se při své činnosti řídí.

4.      Klub je organizační složkou ČMMJ bez právní osobnosti.

 

II. Poslání klubu

1.      Sdružovat a podporovat ženy se vztahem k myslivosti a jejich příznivce.

2.      Propagovat a popularizovat myslivecké tradice, výkon práva myslivosti ženami, propagovat humánní a etickou stránku myslivecké činnosti.

3.      Propagovat přírodu, její ochranu, myslivost a kulturní tradice mezi dětmi a mládeží.

4.      Vytvářet podmínky pro růst odborné úrovně členek klubu, zajišťovat jejich vzdělávání, pořádat odborné semináře.

5.      Vytvářet podmínky pro pořádání soutěží, přehlídek a dalších akcí spojených s myslivostí a tyto akce organizovat.

6.      Spolupracovat s ČMMJ jako hlavním spolkem, s jeho organizačními složkami (kluby), s pobočnými spolky ČMMJ a s ostatními mysliveckými a kulturními spolky a organizacemi.

7.      Spolupracovat s mezinárodními mysliveckými organizacemi

 

III. Hospodaření klubu

1.      Klub hospodaří podle schváleného rozpočtu, který v rámci rozpočtu ČMMJ schvaluje SZ ČMMJ.

2.      Finanční zdroje klubu tvoří zejména finanční prostředky od ČMMJ a příspěvky členek klubu.

 

IV. Členství v klubu

1.      Členkou klubu se může stát osoba starší 15 let, která je občanem České republiky, občanem členského státu Evropské unie, nebo občanem jiného státu s povolením k trvalému pobytu v ČR.

2.      Členství se rozlišuje na řádné, klubové a čestné.

3.      Řádné a klubové členství vzniká na základě písemné nebo elektronické přihlášky, zaplacení příspěvku a zapsání do seznamu členů osobou určenou radou klubu v centrální, resp. klubové evidenci členů. Řádná a klubová členka může být členem více odborných klubů.

4.      Řádné a klubové členství zaniká za podmínek uvedených ve Stanovách ČMMJ.

 

V. Práva a povinnosti členek/členů

1.      Řádné členky mají zejména právo:

a)      zúčastnit se jednání členské schůze klubu a rozhodovat (hlasovat) o činnosti klubu,

b)      volit a být volena do Rady klubu a orgánů hlavního spolku ČMMJ,

c)      účastnit se akcí klubu a ČMMJ.

2.      Řádné členky jsou povinny:

a)      dodržovat předpisy klubu a ČMMJ a rozhodnutí orgánů klubu a ČMMJ,

b)      dodržovat myslivecké zvyky a tradice,

c)      dodržovat právní předpisy na úseku myslivosti a ochrany přírody,

d)      podílet se na plnění úkolů klubu,

e)      zdržet se jednání, které by poškozovalo zájmy a poslání klubu a ČMMJ.

3.      Při vyloučení členky (řádné, klubové, čestné) se postupuje podle Stanov ČMMJ.

4.      Klubové členky mají stejná práva a povinnosti jako řádné členky, s výjimkou práva volit a být volena. Na jednání členské schůze mají hlas poradní a mohou využívat pouze ekonomických výhod klubu podle rozhodnutí Rady klubu.

5.      Čestné členky klubu mají stejná práva, jako klubové členky, neplatí však členské ani klubové příspěvky.

 

VI. Orgány klubu

1.      Orgány klubu jsou:

a)      členská schůze klubu,

b)      Rada klubu.

 

VII. Členská schůze klubu

1.      Členská schůze klubu je nejvyšším orgánem klubu a do její působnosti patří:

a)      volit a odvolávat předsedkyni klubu a členky Rady klubu,

b)      přijímat a hodnotit programové zaměření činnosti a roční plány klubu,

c)      schvalovat výsledek hospodaření a rozpočet klubu,

d)      ukládat úkoly a povinnosti Radě klubu.

2.      Členská schůze se koná nejméně jedenkrát za kalendářní rok. Svolává ji předsedkyně klubu formou pozvánky s uvedením programu, zveřejněné na internetových stránkách klubu nejméně 21 dnů před termínem jednání schůze.

3.      Členskou schůzi musí předsedkyně klubu svolat do 1 měsíce, požádá-li o to alespoň 20% řádných členek, a to písemně s uvedením důvodu a navržením programu.

4.      Členská schůze je usnášeníschopná při účasti nejméně poloviny řádných členek. Pokud ve stanovené době zahájení není schůze usnášeníschopná, opakuje se zahájení po čtvrt hodině, kdy je schůze usnášení schopná při účasti nejméně 5 % řádných členek.

5.      Na členské schůzi se rozhoduje hlasováním prostou většinou hlasů všech přítomných řádných členek. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedkyně klubu.

6.      Zastoupení na členské schůzi není možné.

7.      Členská schůze může rozhodovat také elektronicky hlasováním per rollam.

 

VIII. Rada klubu

1.      Rada klubu je výkonným orgánem klubu, má 5-9 členek, které jsou voleny členskou schůzí na funkční období 5 let. Volby do rady je možné uspořádat i mimo členskou schůzi formou elektronickou, korespondenční, případně jejich kombinací. Členky Rady klubu vykonávají své funkce až do doby zvolení nových členek Rady klubu. Zvolena je kandidátka, která obdrží největší počet hlasů. Funkční období členek rady končí dnem 30. 6. příslušného roku.

2.      Nově zvolená Rada klubu na svém prvním zasedání zvolí místopředsedkyni klubu, ekonomku klubu, případně další členky Rady klubu pověřené konkrétní činností.

3.      V průběhu funkčního období může rada rozhodnout o kooptaci členky Rady klubu, jestliže se místo členky uvolnilo.

4.      V čele Rady klubu stojí předsedkyně klubu, přímo volená členskou schůzí. Jménem klubu jedná a podepisuje předsedkyně klubu. Předsedkyni klubu v době nepřítomnosti zastupuje místopředsedkyně klubu nebo předsedkyní pověřená osoba.

5.      Rada klubu se schází zpravidla třikrát za kalendářní rok. Jednání jsou přístupná všem členkám klubu; tyto mohou požádat o vystoupení v programu jednání Rady klubu, nemohou však na zasedání Rady klubu hlasovat. O zařazení vystoupení do programu rozhoduje Rada klubu.

6.      Rada klubu je schopna se usnášet, zúčastní-li se hlasování nadpoloviční většina členek. K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasujících. Hlasovat lze i elektronickou cestou.

7.      Do působnosti Rady klubu patří zejména:

a)      realizace poslání klubu,

b)      navrhnout Organizační řad klubu a jeho změny a předložit jej ke schválení Myslivecké radě ČMMJ,

c)      příprava ročních plánů činnosti,

d)      řízení akcí klubu, např. soutěží, výběr pořadatele soutěže, apod.,

e)      pořádání vzdělávacích akcí a seminářů,

f)       příprava a schvalování rozpočtu a dohled nad jeho plněním,

g)      rozhodnutí o formě voleb do Rady klubu, včetně jejich přípravy a organizace,

h)      plnění usnesení Členské schůze klubu, Sboru zástupců ČMMJ a Myslivecké rady ČMMJ,

i)        vedení evidence členů klubu, včetně určení osoby, která zapisuje členy do seznamu členů,

j)        zajišťování mezinárodní spolupráce,

k)      poskytování informačního a dalšího servisu členkám klubu,

l)        podávání informací o činnosti klubu Myslivecké radě ČMMJ,

m)   zřizování odborných komisí jako poradních orgánů Rady klubu bez hlasovacího práva,

n)      vydávání interních předpisů klubu,

o)      rozhodování o výši klubového příspěvku, soutěžních poplatků, plateb na akcích a o ekonomických výhodách členů,

p)      rozhodování o udělení čestného členství a čestných funkcí.

 

IX. Zánik klubu

1.      Klub zaniká

a)      rozhodnutím Sboru zástupců ČMMJ,

b)      klesne-li počet řádných členek klubu pod tři.

2.      ČMMJ jmenuje členku, který provede administrativní úkony směřující k zániku klubu.

 

X. Přechodná a závěrečná ustanovení

1.      Tento organizační řád byl projednán a schválen Mysliveckou radou ČMMJ dne 5.10.2017 a tímto dnem nabyl účinnosti. Zrušuje se dříve vydaný Organizační řád klubu.

 

V Praze dne 5.10.2017                                       

 

Ing. Jiřina Špálová, v.r.

  předsedkyně klubu

Organizační řád platný od 8.6.2012 do 4.10.2017

OR_DČM_08062012.docx (20112)