Organizační řád

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4, tel.: +420 221 592 961, www.cmmj.cz

__________________________________________________________________________________

 

Organizační řád Klubu Dámy české myslivosti ČMMJ

(dále jen „OŘ“)

I. Název a sídlo

1.   Název klubu: Klub Dámy české myslivosti ČMMJ (dále jen „Klub“).

2.   Sídlo: 141 00 Praha 4, Lešanská 1176/2a.

3.   Klub je organizační složkou Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. (dále jen „ČMMJ“) bez právní osobnosti.

4.   Klub je zřízen podle Stanov ČMMJ, z.s. (dále jen „Stanovy“) a těmito Stanovami se Klub při své činnosti řídí.

II. Poslání Klubu

1.   Sdružovat a podporovat ženy se vztahem k myslivosti a jejich příznivce.

2.   Propagovat a popularizovat myslivecké tradice, výkon práva myslivosti ženami, propagovat humánní a etickou stránku myslivecké činnosti.

3.   Propagovat přírodu, její ochranu, myslivost a kulturní tradice mezi dětmi a mládeží.

4.   Vytvářet podmínky pro růst odborné úrovně členek klubu, zajišťovat jejich vzdělávání, pořádat odborné semináře.

5.   Vytvářet podmínky pro pořádání soutěží, přehlídek a dalších akcí spojených s myslivostí a tyto akce organizovat.

6.   Spolupracovat s organizačními jednotkami, složkami a kluby ČMMJ, ostatními celostátními mysliveckými a kulturními organizacemi.

7.   Spolupracovat s mezinárodními mysliveckými organizacemi.

III. Hospodaření Klubu

1.   Klub hospodaří podle rozpočtu ČMMJ.

2.   Finanční zdroje Klubu tvoří zejména finanční prostředky od ČMMJ a příspěvky členek Klubu.

IV. Klubové členství

1.   Klubové členství (dále jen „členství“) se řídí OŘ.

2.   Členkou Klubu (dále jen „členka“) se mohou stát ženy starší 15 let:

- občanky České republiky

- občanky členského státu Evropské unie

- občanky jiných států s povolením k trvalému pobytu na území České republiky.

3.   Členka může být podle Stanov zároveň i řádnou nebo čestnou členkou ČMMJ.

4.   Uchazečka o členství podá písemnou nebo elektronickou přihlášku.

5.   O přijetí rozhoduje rada Klubu, členství vzniká zaplacením klubového členského příspěvku (dále jen „příspěvek“).

6.   Čestné členství je zvláštním druhem členství, které vzniká rozhodnutím rady Klubu a je oceněním přínosu členky pro Klub. Čestná členka je osvobozena od placení příspěvku.

7.   Klub vede seznam členek:

a)  v centrální evidenci členů ČMMJ (dále jen „evidence“), zápisy pro Klub vykonává osoba pověřená statutárním orgánem ČMMJ.

b) v klubové evidenci členek, zápisy vykonává osoba pověřená radou Klubu.

8.   Členství se prokazuje členským průkazem ČMMJ nebo klubovým průkazem.

V.  Zánik členství

1.   Členství zaniká:

- vystoupením

- vyloučením dle Stanov

- nezaplacením příspěvku

- zánikem platnosti povolení k trvalému pobytu

- smrtí

- z dalších důvodů uvedených ve Stanovách.

VI. Práva a povinnosti členek

1.   Členky mají zejména právo:

a) zúčastnit se jednání členských schůzí a rozhodovat hlasováním o činnosti Klubu

b) zúčastnit se jednání rady Klubu s možností vystoupení v programu jednání podle rozhodnutí rady Klubu

c) volit a být voleny do rady Klubu

d) účastnit se akcí Klubu a akcí ČMMJ.

2.   Členky jsou povinny:

a) dodržovat OŘ, Stanovy a rozhodnutí orgánů Klubu a ČMMJ

b) dodržovat myslivecké zvyky a tradice

c) dodržovat právní předpisy na úseku myslivosti a ochrany přírody

d) podílet se na plnění úkolů plynoucích z členství v Klubu

e) příspěvek uhradit nejpozději do 31.3. příslušného roku

f) zdržet se jednání, které by poškozovalo zájmy a poslání Klubu a ČMMJ.

3.   Porušení povinností členek je řešeno v souladu se Stanovami.

VII. Orgány Klubu

1.   Orgány Klubu jsou:

a) členská schůze Klubu

b) rada Klubu.

2.   Orgány Klubu mohou rozhodovat i mimo svá jednání a vyhotovovat o svém jednání zápisy v souladu se Stanovami.

VIII. Členská schůze Klubu

1.   Členská schůze Klubu (dále jen „členská schůze“) je nejvyšším orgánem Klubu.

2.   Do působnosti členské schůze náleží:

a) volba a odvolávání předsedkyně Klubu a dalších členek rady Klubu

b) schvalování a hodnocení programového zaměření činnosti a ročních plánů Klubu

c) schvalování výsledku hospodaření a rozpočtu Klubu

d) ukládání úkolů a povinností radě Klubu

e) stanovení výše příspěvku.

3.   Jednání členské schůze svolává předsedkyně Klubu a to nejméně jedenkrát za kalendářní rok.

4.   Jednání členské schůze svolává předsedkyně Klubu z písemného podnětu alespoň 20% členů tak, aby se uskutečnilo do 1 měsíce od doručení podnětu.

5.   Jednání členské schůze se svolává nejméně 21 dnů před jejím jednáním.

6.   V pozvánce se oznámí termín, místo konání a program jednání.

7.   Pozvánka se doručí členkám písemnou formou, prostřednictvím SMS, zveřejněním na internetových stránkách Klubu nebo jiným způsobem schváleným členskou schůzí.

8.   Členská schůze je usnášeníschopná při účasti nejméně poloviny členek. Pokud ve stanovenou dobu zahájení schůze není tato podmínka splněna, opakuje se zahájení schůze po uplynutí 30 minut od času zahájení uvedeného v pozvánce. Členská schůze je poté usnášeníschopná při účasti alespoň 5 % členů.

9.   Na členské schůzi rozhoduje prostá většina hlasů přítomných členek. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedkyně.

10. Zastupování členky na členské schůzi není možné.

11. Členská schůze může rozhodovat také elektronicky hlasováním per rollam.

IX. Rada Klubu

1.   Radu Klubu jako výkonný orgán Klubu tvoří 5-9 členek.

2.   Funkční období členek rady Klubu je 5 let. Členky rady Klubu vykonávají své funkce až do doby zvolení nových členek rady Klubu.

3.   Místopředsedkyně a další funkcionářky Klubu jsou voleny na prvním zasedání rady Klubu po volbách.

4.   Návrhy kandidátek k volbě členek rady Klubu, včetně souhlasu navrhované s nominací, předkládají členky nejpozději 9 dnů před termínem konání voleb. Volbou jsou zvoleny kandidátky, které od členek obdrží nejvyšší počet hlasů.

5.   V průběhu volebního období může rada Klubu rozhodnout o kooptaci členek na uvolněné místo radě Klubu.

6.   Za Klub vystupuje, jedná a podepisuje jeho předsedkyně Klubu. Předsedkyni Klubu v době její nepřítomnosti zastupuje místopředsedkyně Klubu nebo jiná členka rady Klubu pověřená radou Klubu.

7.   Jednání rady Klubu svolává předsedkyně Klubu zpravidla třikrát za kalendářní rok.

8.   Jednání rady Klubu se svolává nejméně 3 dny před jejím jednáním.

9.   V pozvánce se oznámí termín, místo konání a program jednání.

10. Rada Klubu je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členek rady. K platnosti usnesení rozhoduje prostá většina hlasů přítomných členek rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedkyně Klubu.

11. Do působnosti rady Klubu náleží:

a) realizace poslání Klubu

b) navrhování OŘ a jeho změn včetně předkládání ke schvalování Myslivecké radě ČMMJ

c) příprava ročních plánů činnosti Klubu

d) řízení akcí Klubu

e) pořádání vzdělávacích akcí, seminářů

f) rozhodování o způsobu, přípravě a organizaci voleb do rady Klubu

g) plnění usnesení členské schůze, Sboru zástupců a myslivecké rady ČMMJ

h) vedení klubové evidence členů a pověřování osoby k vykonávání zápisů a spolupráci s evidencí

i) zajišťování mezinárodní spolupráce

j) poskytování informačního a dalšího servisu členkám

k) podávání zpráv o činnosti Klubu myslivecké radě ČMMJ

l) zřizování poradních komisí rady Klubu

m) vydávání interních předpisů Klubu

n) rozhodování o výši soutěžních poplatků, plateb na akcích a o ekonomických výhodách členek

o) navrhování a schvalování vyznamenání členkám podle interních předpisů ČMMJ a rozhodování o udělení čestného klubového členství a čestných klubových funkcí.

X. Zánik Klubu

1. Klub zaniká v souladu se Stanovami.

2. ČMMJ ustanoví osobu k provedení úkonů vedoucích k zániku Klubu.

XI. Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Tento OŘ byl projednán a schválen mysliveckou radou ČMMJ dne 15.3.2022 a tímto dnem nabyl účinnosti.

2. Zrušuje se dříve vydaný OŘ

 

Organizační řád platný od 5.10.2017 do 14.3.2022

OR_DČM_20171005.docx (17705)

Organizační řád platný od 8.6.2012 do 4.10.2017

OR_DČM_08062012.docx (20112)